Şerifali mh. Kıble Sk. No 22/6 Ümraniye

Home

Neden ID Gümrükleme?

ID Gümrük Müşavirliği Mevzuatı bilen, eğitimli ve tecrübeli, sektörel dinamiklere hakim personel ve yönetici kadromuzla butik hizmet vermeyi hedeflediğimiz şirketimizde, hızlı ve güvenilir ticaretin en önemli aktörlerinden biri olarak azimle çalışmayı sürdürüyoruz. İstanbul, İzmit, İzmir, Mersin ve Bursa gümrüklerinde hizmet veren şirketimizle gümrükleme, lojistik ve dış ticaret danışmanlığı alanlarında sektöre yeni bir soluk getiriyoruz…

HİZMETLERİMİZ

ID Gümrük Müşavirliği

Size İçin En İyi Şekilde Çalışıyoruz

Sizin için size daha iyi hizmet verebilmek amacı ile işimizi son derece önemsiyor ve kusursuz yapmaya çalışıyoruz.
0
Ulaşım
0
Lojistik
0
Güvenlik
0
Destek

KAPIDAN KAPIYA NAKLİYAT

Sizin için eşyanızı kapınızdan alıyor ve aynı şekilde kapınıza teslim ediyoruz.

MÜŞTERİ DESTEĞİ

Müşterilerimize destek vererek en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz.

7/24 Hizmet

Bize haftanın her günü, her saati her dakikası ulaşabilirsiniz.

Kargo sigortası

Kargo sizden sigortası bizden ! Ürününüzü güvenli bir şekilde taşıyarak size garanti veriyoruz.

Sizinle Çalışmamızı İster Misiniz ?

SIK SORULAN SORULAR

Gümrük Müşaviri Kimdir ?

Gümrük müşaviri, gümrük belgelerini hazırlamak, malların ithalatını ve ihracatını kolaylaştırmak için gönderilerin tüm geçerli yasalara uygun olduğunu denetlemekle sorumludur.

Gümrük Müşavirinin Sorumlulukları Nelerdir ?

Gümrük müşavirinin görev tanımı, 7681 numaralı Gümrük Kanunu’nda şu ifadelerle belirtilmiştir; “Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilir.” Gümrük müşavirinin diğer mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;
  • Müşteri adına ödenecek vergi ve harçları belirlemek,
  • Gümrük faturaları, menşe sertifikaları ve kargo kontrol belgeleri gibi gerekli ithalat belgelerini düzenlemek ve vekaletname kullanarak müşteri adına belgeleri imzalamak,
  • İthalat ve ihracat belgelerini gümrük düzenlemelerine, yasalara veya prosedürlere göre hazırlamak,
  • İthalat ve ihracat kısıtlamaları, tarife sistemleri, sigorta gereksinimleri, kotalar veya gümrükle ilgili diğer konularda müşterilere tavsiyelerde bulunmak,
  • Yükün tahliyesini hızlandırmak için limanlarda gümrük komisyoncusu ile iletişime geçmek.

Kimler Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) olabilir ?

YGM olmak için öncelikle gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olmak gerekir. Anılan izin belgesine; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 228 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ya da anılan Kanunun 228 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası uyarınca hak sahibi olup en az yedi yıl süre ile sahip olan gümrük müşavirleri şayet son 5 yıl içinde Kanunun Geçici 6 ıncı maddesi uyarınca geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamışlarsa Bakanlığımıza (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilendirilmek üzere talepte bulunabilirler.

Gümrük Müşaviri ile çalışmanın faydası nedir ?

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı kıymet, menşe, gümrük tarifesi gibi teknik birçok konuyu ve dijital uygulamayı içerdiğinden hatalı bir işlem yapılmaması için bu konularda uzmanlaşmış gümrük müşavirleri sizlere yardımcı olabilir.

Gümrük Rejimi Nedir ?

Serbest dolaşıma giriş rejimini, transit rejimini, gümrük antrepo rejimini, dahilde işleme rejimini, gümrük kontrolü altında işleme rejimini, geçici ithalat rejimini, hariçte işleme rejimini, ihracat rejimini ifade eder.

Gümrük Statüsü Nedir ?

Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumunu ifade eder.

Gümrük Vergileri Nedir ?

Yürürlükteki hükümler uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade eder.

Kimler İthalat Yapabilir ?

İthalat Rejimi Kararının 8 inci maddesinde belirtildiği üzere, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilirler. Ancak, özel anlaşmalara dayanan ithalatta, kitap ve diğer yayınların ithalatında ve ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Ekonomi Bakanlığınca perakende satışına izin verilen malların ithalatında vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz.

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Nedir?

Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür.

İhracat Rejimi Nedir ?

İhracat Rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

İhraç edilecek eşyaya ilişkin beyan nereye yapılır?

Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile yetkili gümrük idaresine beyan edilir.

Dahilde İşleme Rejimi nedir?

Dahilde işleme rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Dahilde İşleme Rejiminin Amacı Nedir ?

Dahilde İşleme Rejiminin amacı, dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek olarak ifade edilebilir.

Geçici Depolanan Eşya Ne Demektir ?

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır.

Geçici Depolama Yeri Nedir ?

Geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlerdeki ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler geçici depolama yerleridir.

Antrepo ve Antrepo Rejimi Ne Demektir ?

Antrepolar, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlerdir. Antrepo rejimi, eşyanın antrepoya gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içerisinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir.